พญ.เกษร  ตู้จินดา

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัญฑิตศิริราชพยาบาล  ปี   พ.ศ. 2513
  • อนุมัติบัตรสาขากุมารเวชศาตร์ ศิริราชพยาบาล   ปี พ.ศ.  2522

ประวัติการทำงาน

  1. โรงพยาบาลศิริราช จ.กรุงเทพมหานคร    ปี  พ.ศ. 2513-2514
  2. โรงพยาบาลประสาทพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร  ปี พ.ศ. 2514-2515
  3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี   ปี พ.ศ.  2516-2522
  4. โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น   ปี พ.ศ.  2522-2525
  5. โรงพยาบาลเซนต์ปอลส์ จ.ขอนแก่น      ปี พ.ศ.  2526-2545

ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำอยู่ สหคลินิกเซนต์ปอลส์ เวชกรรม-ทันตกรรม